แคตตาล็อกออนไลน์

ผลิตเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม

ตราสินค้า :  ABSOLUTE
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

ผลิตเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม ออกแบบผลิตเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดซึม Absorption Chiller ขนาด 30 ตัน นำน้ำเย็นไปใช้ปรับอากาศ โดยต่อเข้ากับ Stainless Steel Fan Coil

ABSOLUTE Absorption Chiller ใช้น้ำและ Lithium Bromide ในการทำความเย็น ซึ่งเป็นสารในธรรมชาติไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และ CFCS

ABSOLUTE Absorption Chiller ควบคุมด้วย PLC สั่งการทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้การทำงานของเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่น, ต่อเนื่อง

ABSOLUTE Absorption Chiller มีระบบตรวจความเข้มข้นของสารละลาย และป้องกันการเกิดผลึกในตัวเครื่อง

 

การใช้งาน

พันธกิจ (MISSION)

  • ออกแบบ, ผลิต และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดต่างๆ
  • บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบุคคลากร เครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
  • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกระดับด้วยความเสมอภาค และราคายุติธรรม
  • ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนด
  • มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม, การประหยัดพลังงาน, และการลดภาวะโลกร้อน
  • มุ่งเน้นให้พนักงานมีความเป็นเจ้าของร่วมกับองค์กร​

สินค้าแนะนำ

ตราสินค้า